Wettelijke garantie van conformiteit

1. Wettelijke garantie van conformiteit

De Wettelijke Garantie van Overeenstemming wordt geregeld door artikelen 128 en volgende van de Consumentenwet, ten gunste van consumenten die producten (consumptiegoederen) kopen voor persoonlijk gebruik (d.w.z. voor doeleinden die geen verband houden met hun professionele of ondernemersactiviteit), die conformiteitsgebreken vertonen.

2. Conformiteitsgebreken

Onder conformiteitsgebreken worden intrinsieke en materiële gebreken van een zaak verstaan, die niet gemakkelijk te verhelpen zijn en die de bruikbaarheid ervan concreet aantasten, de waarde ervan merkbaar verminderen of het product ongeschikt maken voor het beoogde gebruik.

3. Wanneer de wettelijke garantie van conformiteit niet van toepassing is

De Wettelijke Conformiteitsgarantie dekt geen gebreken aan het product die het gevolg zijn van normale slijtage, abnormaal of oneigenlijk gebruik, toevallige gebeurtenissen (bijv. een val) of in elk geval kwaadwillig veroorzaakt aan het product zelf, noch de gebreken die het gevolg zijn van reparaties uitgevoerd door anderen dan de fabrikant of verkoper.

4. Hoe Ksport de wettelijke conformiteitsgarantie toepast

In geval van een conformiteitsgebrek heeft de Klant recht op kosteloos herstel of vervanging van de gebrekkige goederen (dit wordt door Ksport beoordeeld naar de aard van het gebrek) door Ksport, tenzij de verlangde genoegdoening onmogelijk of buitensporig kostbaar is in vergelijking met de andere. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, heeft de consument niettemin recht op prijsvermindering of op teruggave van een bedrag, evenredig aan de waarde van de goederen, aan de verkoper van het gebrekkige product.

5. Duur van de wettelijke conformiteitsgarantie

De wettelijke garantie duurt twee jaar vanaf de levering van de goederen en moet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument worden opgeëist: het aankoopbewijs (elektronische aankoopbon of vervoersdocument in de verpakking) moet daarom altijd worden bewaard.

6. Hoe de wettelijke conformiteitsgarantie claimen

Om de wettelijke conformiteitsgarantie aan te vragen, moet u een e-mail sturen naar info@combatarena.it waarin u het conformiteitsgebrek meldt, het probleem volledig beschrijft en fotomateriaal bijvoegt als bewijs van het conformiteitsgebrek.

Na analyse van de toegezonden documentatie zal de Ksport Klantendienst een eerste indicatie geven aan de klant of het defect te wijten is aan een conformiteitsdefect of toe te schrijven is aan een van de factoren beschreven in punt 3.

Indien een conformiteitsdefect wordt geconstateerd, zal de klant worden gemachtigd het defecte product naar Ksport te sturen om grondig na te gaan of het defect al dan niet te wijten is aan een conformiteitsdefect. Het product onder garantie dient binnen 30 dagen na goedkeuring van de garantie bij Ksport SRL te zijn ontvangen. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het is niet mogelijk om een ophaalservice aan te vragen.

Indien het conformiteitsgebrek wordt vastgesteld, zal Ksport het goed herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn (die kan variëren van 10 tot 30 dagen voor artikelen van nationale productie, en van 30 tot 60 dagen voor artikelen van internationale productie) vanaf het verzoek en zonder kosten voor de consument. De kosten van terugzending van het gerepareerde/vervangende product aan de afnemer zijn voor rekening van Ksport.

Productvervanging kan beperkt zijn naar gelang het aanbod van de fabrikant, in welk geval Ksport het bedrag zal restitueren of een product van vergelijkbare waarde zal leveren.

7. Overdracht van garantie

De koper kan het garantierecht overdragen aan een derde in geval van overdracht van de goederen. In dit geval is het altijd de klant die de bestelling heeft geplaatst die de garantie aanvraagt.

Voor elk geschil is uitsluitend de rechtbank van Padua territoriaal bevoegd.